hirdetés
2023. március. 29., szerda - Auguszta.
hirdetés
hirdetés

 

HIRDETÉSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 


I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

 

1. A Professional Publishing Hungary Kiadó Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/b., a továbbiakban „Kiadó”) gondozásában megjelenő nyomtatott és elektronikus kiadványokban bármilyen formában megjelenő reklám- és egyéb hirdetési tevékenységi támogatás megszervezésében és lebonyolításában a Kiadó (Reklám közzétevője) önállóan jogosult eljárni. A Megrendelő (Reklámozó) a Kiadóval kerül jogviszonyba.

2. Közvetítők által történő megrendelés esetén a közvetítő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Hirdetési Általános Szerződési Feltételeket az általa képviselt személyekkel megismertesse. Ennek megszegéséből eredő valamennyi kötelezettség a közvetítőt terheli.

 

 

II. MEGRENDELÉS

 

1. A Kiadó a megrendeléseket írásban (igazolt és azonosítható módon levélben, e-mailben, telefaxon, megrendelőlapon vagy személyesen) fogadja el, és azokat írásban visszaigazolja. Hirdetési szerződés a Kiadó és a Megrendelő (továbbiakban a „Felek”) között kizárólag akkor jön létre, ha azt a Kiadó írásban visszaigazolt módon elfogadja. A hirdetések megrendelésekor a Megrendelőnek meg kell neveznie vállalkozását (pontos cégszerű elnevezését), annak székhelyét vagy állandó telephelyét, bankszámlaszámát, valamint adószámát; természetes személy Megrendelő esetén lakcímét és anyja nevét (illetve más, azonosításra alkalmas két adatát).

 

2. A Megrendelőnek a megrendelésben nyilatkoznia kell a fizetés módjáról. A Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben csak előrefizetés mellett fogadja el a megrendelést.

 

 

III. MEGRENDELÉSSEL ÉS ANYAGLEADÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

 

1. Megrendelési és anyagleadási határidők

 

1.1. Nyomtatott lapok esetén:
Megrendelési határidő: 12 munkanappal a megjelenés előtt.
Anyagleadási határidő: Nem nyomdakész anyag esetén 12 munkanappal a megjelenés előtt;
nyomdakész anyag esetén 10 munkanappal a megjelenés előtt.

A különleges technikai megoldásokat igénylő, valamint kreatív megjelenések esetében a megrendelési és anyagleadási határidő a fentiektől eltérően egyedi megállapodás tárgyát képezi.

 

1.2. Online felületek esetén:
Megrendelési határidő: 4 munkanappal a megjelenés előtt. (A rendelkezésre álló szabad felületek folyamatosan változnak.)
Anyagleadási határidő: 2 munkanappal a megjelenés előtt. (A Kiadó csak kész anyagokat fogad el.)

 

2. Az anyagleadás technikai feltételei: a hivatalos médiaajánlat szerint kell eljárni.

 

3. Folyamatos megjelenés esetén - ha a Megrendelő a leadási határidőig írásban nem jelzi, hogy változtatni kíván hirdetésén - a Kiadó automatikusan a legutolsó megjelenéskor közölt hirdetést jelenteti meg.

 

4. A megrendelt hirdetések anyagainak határidőn túli leadása esetén a Kiadó a megjelenést nem garantálja. Ha a hirdetést a Kiadó a leadási késedelem miatt nem tudja megjelentetni, a Kiadót a hirdetési díjnak megfelelő összegű kötbér illeti meg.

 

5. Amennyiben a megrendelés választási lehetőséget biztosít Megrendelő részére arra vonatkozóan, hogy a megrendelés tárgyát képező hirdetések a kiadvány mely lapszámában jelenjenek meg, de Megrendelő a választási lehetőségek között szereplő vagy a szerződés lejáratát megelőző utolsó kiadványra vonatkozó anyagleadási határidőig sem adja le a megrendelt hirdetések anyagát, Kiadó jogosulttá válik a teljes hirdetési díjnak megfelelő összegű kötbér érvényesítésére.

 

6. A Kiadó a hirdetések leadását követő bármilyen változtatásból eredő károkért kizárólag abban az esetben vállalja a felelősséget, ha a változtatást vállalta, és annak végrehajthatóságát írásban visszaigazolta. A leadást követő változtatásokból származó többletköltséget minden esetben a Megrendelő viseli. Ez a szerződés ráutaló magatartással történő módosítását jelenti.

 

7.   A Megrendelő felel minden olyan hibáért vagy minőségi problémáért, ami az általa leadott eredeti anyagok (ábrák, grafikák, emblémák, szövegek, stb.) rossz minőségéből vagy hiányából fakad. A nyomdai megjelenés során megfelelő eredeti példányok esetén is előfordulhatnak kismértékű szín- és tónusbeli eltérések, melyek azonban nem minősülnek hibás teljesítésnek.

 

8. A közvetítőknek minden esetben, elektronikus formátumban (elektronikus adathordozón) küldött nyomdakész anyagot kell biztosítaniuk, továbbá változtatások esetén új, nyomdakész anyagról kell gondoskodniuk. Ellenkező esetben a Kiadó - változtatások esetén alkalmanként - technikai költség felszámítására jogosult, amely - ettől eltérő megállapodás hiányában - a tarifaár 5 százaléka.

 

9. Az elektronikus formában érkező színes hirdetésekhez minden esetben printet vagy más színmintát kell mellékelni. Ennek hiányában a színbeli eltérés miatt reklamációnak helye nincs.

 

10. A Kiadó a Megrendelő által leadott filmeket és nyomdakész anyagokat - ha más megállapodás nem történt - a megjelenés után megsemmisítheti.

 

 

IV. BEHÚZÁSOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

 

1. Megrendelési határidő: 10 munkanappal a megjelenés előtt.

 

2. Behúzás csak előzetes mintaküldés után rendelhető. A mintát a megrendelési határidőt megelőzően kell elküldeni a kiadó székhelyére. A behúzott anyag kizárólag az adott ügyfél hirdetéseit tartalmazhatja.

 

3. A behúzást a Kiadó által megadott helyre és időben kell leszállítani.

 

 

V. HIRDETÉSEK MEGJELENTETÉSE

 

1. A Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezéseket sértő, illetve megkerülő aggályos hirdetéseket nem jelenteti meg. Ebben az esetben a Kiadó a már megrendelt és visszaigazolt hirdetés közlésétől kártérítési - kötbérfizetési kötelezettség és egyéb ellenszolgáltatás nélkül – elállhat. Az ilyen tartalmú hirdetéseket Kiadó akkor sem jelenteti meg, ha annak díját a Megrendelő már megfizette. Ez esetben a Kiadó a már megfizetett hirdetési díjat 8 napon belül visszafizeti a Megrendelőnek.

 

2. A Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy szerkesztőségi kérésre a hirdetések elhelyezésén változtasson.

 

3. A speciális elhelyezési, illetve egyéb igények kielégítését a Kiadó nem garantálja.

 

4. A Kiadó nem vállal felelősséget egy hirdetésnek a Kiadónak fel nem róható okból történő megjelenésének elmaradásából bekövetkező károkért.

 

5. A Kiadó fenntartja a jogot a kiadványok megjelenési időpontjának - akár többszöri alkalommal történő - módosítására, továbbá a kiadvány megjelenésének törlésére. A megjelenések időpontjának módosításáról vagy törléséről a Kiadó értesíti a Megrendelőt. A megjelenések időpontjának módosításából vagy a kiadvány megjelenésének törléséből eredő károkért a Kiadót felelősség és kártérítési kötelezettség nem terheli.

 

5. „Elmaradt haszon” címén a kiadó nem vonható felelősségre, kártérítési felelőssége kizárt.

 

6. A Kiadó az átvett kéziratokon jogosult a magyar helyesírás szabályainak megfelelő javításokat elvégezni, az esetleges értelmezési okokból eredő érdemi szövegváltoztatást csak a Megrendelővel egyeztetve végezheti el. A Kiadó a Megrendelő által leadott nyomdakész anyagot változtatás nélkül jelenteti meg.

 

7. Amennyiben a Kiadó a hirdetés szövegében tartalmi vagy formai hibát észlel, azt minden esetben írásban közli a Megrendelővel, és azt csak közös írásos egyeztetés után korrigálhatja. Nyomdakész anyagok esetében a Kiadó a hibát kijavítja, vagy javításra visszaküldi. Amennyiben a kijavításra visszaküldött, vagy a Kiadó által kijavított anyagokkal szemben a Megrendelő észrevételt nem tesz, úgy „Nem észlelés” címén a Kiadóval szemben semmiféle igény nem támasztható.

 

8. A Kiadó csak a Megrendelő kifejezett kívánságára a technikai költségek felszámítása mellett küld imprimatúrát. A technikai költség - ettől eltérő megállapodás hiányában - a tarifaár 5 százaléka. Ha az imprimatúra a megadott határidőig nem érkezik vissza, a Kiadó változtatás nélkül elfogadottnak tekinti.
Amennyiben a Megrendelő a hirdetés előállításához a Kiadó segítségét kéri, azt a megrendeléssel együtt közölnie kell. A Kiadó a nem nyomdakész hirdetések elkészítését - más megállapodás hiányában - a tarifaár 5 százalékának megfelelő technikai költség ellenében vállalja.

 

9. Kiadó az online hirdetések kreatívjait megjelenés előtt teszteli. A tesztelés során felmerülő technológiai és tartalmi hibák megjelenés előtti korrigálása a Megrendelő felelőssége. A hirdetések tesztelése során az alábbi legfőbb kritériumok az irányadóak:

- jpg, gif, animált gif, flash vagy egyéb videó formátum minősége,
- a Kiadó által megadott (pixel) méret helyessége,
- hirdetési szervereken keresztül érkező vagy a Megrendelő számlálási igénye esetén a hirdetésekbe ágyazott mérőkódok helyessége,
- a hirdetésbe ágyazott érkeztető oldal (landing page) helyessége.

 

 

VI. LEMONDÁS

 

1. A hirdetési szerződést a Felek közös megegyezéssel megszüntethetik vagy felbonthatják.

 

2. Lemondást csak írásban tud a Kiadó elfogadni. A hirdetés Megrendelőt terhelő jogkövetkezmények alkalmazása nélküli lemondása az alábbi lemondási határidőkben lehetséges:
- Időszaki kiadványok esetén a megjelenés előtt 12 munkanappal.
- Egyéb nyomtatott kiadványok esetében a megjelenés előtt 15 munkanappal.
- Online megrendelés esetén a megjelenés vagy a kampány indulása előtt 4 munkanappal.

 

3. A lemondási határidőn túli lemondás esetén a Kiadó jogosult a hirdetés visszaigazolt árának kiszámlázására.

 

4. A lemondás időpontjának az a munkanap számít, amelyen a lemondásról szóló írásos értesítés a Kiadóhoz megérkezett. Munkaszüneti nap esetén ez a munkaszüneti napot követő első munkanap. A lemondás tudomásulvételét a Kiadó minden esetben írásban visszaigazolja.

 

 

VII. REKLAMÁCIÓ

 

1. Reklamációt az adott hirdetést tartalmazó kiadvány megjelenésétől számított 5 munkanapon belül lehet bejelenteni.

 

2. Behúzások esetén a reklamációt a megjelenés napjától számított 2 munkanapon belül fogadja el a Kiadó.

 

3. Online megrendelés esetén a reklamációt a megjelenést vagy a kampány indulását követő 2 munkanapon belül lehet bejelenteni.

 

4. A Kiadó reklamációt csak írásban fogad el.

 

5. Az esetleges hibás teljesítés esetére csak újabb megjelenés, vagy ha a hirdetés jellegéből adódóan, vagy más okból ez nem lehetséges, árleszállítás megengedett. Hibás teljesítésnek csak az a megjelenés tekinthető, amely formájában és / vagy tartalmában olyan mértékű, hogy a reklámüzenet alapvető célját sérti vagy veszélyezteti.

 

6. Amennyiben a hibás teljesítés, vagy egyéb szerződésszegés a Megrendelőnek kárt okoz, úgy a Kiadó kártérítési felelőssége kizárólag a szerződésszegéssel vagy hibás teljesítéssel érintett megrendelés ellenértékére korlátozódik.

 

 

VIII. SZÁMLÁZÁS

 

1. A Felek eltérő kikötése hiányában a számla kibocsátásától számított 15 naptári napon belül esedékes az ellenérték megfizetése. A Kiadó a Megrendelőnek a megállapodás szerinti engedménnyel csökkentett számlát küld, és ahhoz csatolja a számla alapját képező, a megjelentetett hirdetést tartalmazó újságot (támpéldányt).

 

2. Mennyiségi vagy gyakorisági kedvezmények igénybevétele esetén a Megrendelő vállalja, hogy a megrendelést egy későbbi időpontban nem mondja le, vagy lemondás esetén az adott kedvezménysávokra eső kedvezménykülönbséget számla ellenében megfizeti a Kiadónak.

 

3. Fizetési késedelem esetén a Kiadó a további hirdetések közlését, azok visszaigazolása ellenére is, minden külön jogkövetkezmény nélkül felfüggesztheti, illetve a megállapított kedvezményeket egyoldalúan a további hirdetések vonatkozásában visszavonhatja. Az így felfüggesztett közlésű hirdetések elmaradása miatt a Megrendelő nem jogosult kártérítésre.

 

4. Késedelmes fizetés esetén a Felek eltérő megállapodása hiányában a Kiadó a Polgári törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott mértékű kamatot jogosult felszámolni a késedelemmel érintett napokra.

 

5. A Kiadó fenntartja magának a jogot az évközi árváltoztatásra, de erről a szerződéses Megrendelőt a tarifamódosítás érvénybe lépése előtt legalább 30 naptári nappal értesíti.

 

 

IX. FELELŐSSÉG

 

1. A reklám tartalmáért, annak jogszerűségéért a Megrendelő teljes felelősséget vállal. A Megrendelő ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Kiadótól, a Kiadó alkalmazottaitól és megbízottaitól a reklám közzétevőjének a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény szerinti, vagy egyéb jogszabály (Ptk., 2010. évi CIV. tv., 2010. évi CLXXXV. tv., 1996. évi LVII. tv., stb.) alapján fennálló, a Kiadóval, a Kiadó alkalmazottaival és megbízottaival szemben fennálló, a reklám tartalma miatt kiszabott mindazon bírságot, megállapított kártérítést, sérelemdíjat és költséget, amelyet a hivatkozott jogszabályok, a jelen Hirdetési Általános Szerződési Feltételek és a Felek között létrejött szerződés Megrendelő általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Kiadóval, illetve annak alkalmazottaival és megbízottaival szemben érvényesítenek. A Megrendelő köteles az esedékességkor megfizetni a jogerősen kiszabott bírságot, a megítélt kártérítést és költséget, vagy ha azt a Kiadó, illetve a Kiadó alkalmazottai és megbízottai már kiegyenlítették, a Kiadónak, illetőleg a Kiadó alkalmazottainak és megbízottainak teljes mértékben megtéríteni.

 

2. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a hirdetéssel / reklámmal kapcsolatosan a Kiadó, illetőleg a Kiadó alkalmazottja, megbízottja helyett a hatósággal, illetve a jogosulttal szemben, azok mindennemű követeléséért közvetlenül köteles helytállni.

 

3. A Megrendelő szavatol azért, hogy a reklámanyag felhasználását harmadik személy joga nem korlátozza / zárja ki, illetve azért, hogy a hirdetésben szereplő, jogvédelem alá eső művek felhasználásáról megállapodott. A Kiadót ezzel kapcsolatban semmilyen felelősség nem terheli, az estleges igényekért kizárólag a Megrendelő köteles a Kiadó helyett helytállni.

 

4. Mind a Kiadó, mind a Megrendelő köteles az együttműködésük során tudomásukra jutott valamennyi olyan tényt, információt, megoldást vagy adatot, amely a másik fél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi üzleti kapcsolataira vagy szerződéseire vonatkozik üzleti titokként kezelni.

 


X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

1. Jelen Hirdetési Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv., a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. tv., valamint a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. tv. ide vonatkozó hatályos rendelkezései irányadóak.

 

2. Gyógyszer reklámozása esetén a jelen Hirdetési Általános Szerződési Feltételek mellett a biztonságos és gazdaságos gyógyszer-és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény vonatkozó rendelkezései irányadóak.

 

3. Dohánytermék reklámozása esetén a jelen Hirdetési Általános Szerződési Feltételek mellett a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény vonatkozó rendelkezései irányadóak.

 

4. A Felek az esetleges vitás ügyeiket minden esetben megkísérlik peren kívül, egyezséggel rendezni, ennek eredménytelensége esetén pedig kikötik a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság illetékességét.

 

5. Jelen Hirdetési Általános Szerződési Feltételek és a Kiadó tarifatáblázata, médiaajánlata valamennyi kereskedelmi szolgáltatásra vonatkozó egyedi megállapodás elválaszthatatlan része. Amennyiben az egyedi megállapodásban a Felek jelen feltételtől eltérnek, az adott jogviszonyra a feltételeket az egyedi megállapodásban foglalt eltérésekkel lehet alkalmazni.

hirdetés
hirdetés
hirdetés

Úgy tűnik, hogy a TikTok és a többi közösségi platform a gyógyszerhiányt megoldani nem tudja, a hiány előidézésében és az indulatok korbácsolásában betöltött szerepük azonban kétségtelen és más módszerekkel alig helyettesíthető.