hirdetés
hirdetés
2023. február. 06., hétfő - Dorottya, Dóra.
hirdetés

A gyógyszertári helyettesítés kérdései

A KATA-szabályozás módosítása ismét reflektorfénybe állítja a helyettesítő gyógyszerészek gyógyszertári foglalkoztatásával kapcsolatos szerződéses kérdéseket, valamint az adózás jogszabálykövető optimalizálásának lehetőségeit.

hirdetés

Néhány jogi alapvetés

1. A közforgalmú gyógyszertárban a személyi minimumfeltételeknek való megfelelést elsődlegesen a munkaviszonyban lévő szakszemélyzettel kell biztosítani, és csupán a feladatellátáshoz szükséges óraszám 30%-a biztosítható helyettesítő gyógyszerészekkel és (szak)asszisztensekkel. A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet 13/A § (3a) bekezdése ugyanis kimondja, hogy „A közforgalmú gyógyszertár működtetője a gyógyszerész, gyógyszertári szakasszisztens, gyógyszertári asszisztens (1) bekezdés szerinti létszámára vonatkozó előírásokat - a gyógyszertárral munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem álló - helyettesítő gyógyszerésszel, helyettesítő gyógyszertári szakasszisztenssel, helyettesítő gyógyszertári asszisztenssel is biztosíthatja úgy, hogy a helyettesített munkaórák száma egy naptári éven belül nem lehet több, mint a gyógyszertárban foglalkoztatott gyógyszerészek, gyógyszertári szakasszisztensek, illetve asszisztensek egész évben teljesített munkaóráinak 30%-a.”

2. Mivel egészségügyi tevékenységet tehát nem csak munkaviszonyban lehet végezni; vegyük számba, hogy milyen lehetséges formák vannak! Az egészségügyi tevékenység végzésére rendelkezésre álló jogviszonyokat az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 7. § (2) bekezdése tartalmazza az alábbiak szerint:

„(2) Egészségügyi tevékenység végzésére az alábbi jogviszonyokban kerülhet sor:
a) szabadfoglalkozás keretében,
b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,
c) társas vállalkozás tagjaként,
d) egészségügyi szolgálati jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban,
honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban,
e) munkaviszonyban,
f) közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban,
g) szolgálati jogviszonyban,

h) egyházi személyként vagy vallási egyesület vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagjaként,
i) önkéntes segítőként,
j) egyéni cég tagjaként.”

Ezen felsorolásból a közforgalmú gyógyszertárakban az a) illetve az e) értelmezhető és
hozható össze a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló a 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet fentebb idézett előírásával.

A felsorolás b), c) és j) pontjai azért nem alkalmazhatóak, mert ez esetben az egészségügyi törvény közreműködőre vonatkozó szabályait kellene alkalmazni. Ennek részletszabályait az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 108/A § tartalmazza, beleértve a nyilvántartási és bejelentési kötelezettségeket is, az alábbiak szerint:
„108/A. § (1) Egészségügyi szolgáltatás a (2)–(4) bekezdés szerint működési engedély
nélkül, az egészségügyi államigazgatási szerv részére megtett bejelentés alapján, hatósági nyilvántartásba vételt követően is megkezdhető és folytatható.

(2) Az (1) bekezdés alapján egészségügyi szolgáltatóként az a személy vagy szervezet
működhet, aki vagy amely

a) kizárólag az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet szerinti közreműködői szerződés alapján nyújt szolgáltatást,

b) az a) pont szerinti közreműködői szerződés alapján a közreműködőt igénybe vevő
egészségügyi szolgáltató számára kizárólag az egészségügyi szolgáltatás személyi feltételeit biztosítja, ideértve a személyes szolgáltatásnyújtási kötelezettséggel rendelkező további közreműködőket is,
c) közreműködésére kizárólag az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) 7. § (2) bekezdés b), c), e) vagy j) pontja szerinti jogviszonyok valamelyikében, kizárólag személyes szolgáltatás nyújtásával kerül sor,

d) családvédelmi szolgálat keretében nyújt egészségügyi ellátást.

(3) Az (1) bekezdés szerinti, hatósági nyilvántartásba vételt követően működő
egészségügyi szolgáltatóra az e §-ban és az egészségügyi hatósági és igazgatási
tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehi.) 6/A. §-ában meghatározott kivételekkel az egészségügyi szolgáltatókra vonatkozó rendelkezések irányadóak.

(4) Az e § alapján működő egészségügyi szolgáltató a 108. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően – amennyiben a közreműködőt igénybe vevő egészségügyi szolgáltató nem követeli meg – a tevékenységével esetlegesen okozott károk megtérítését biztosító kötelező felelősségbiztosítási szerződés megkötése nélkül, a működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató felelősségére is működhet. (5) A (2) bekezdés c) pontja szerinti feltétel az Eütev. 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti munkaviszony létesítésével kizárólag abban az esetben teljesíthető, ha a munkaviszony a közreműködőként működő egészségügyi szolgáltatóval áll fenn. A (2) bekezdés c) pontja és a bekezdés alkalmazásában nem tekinthető munkaviszonynak munkavállaló
munkaerőkölcsönzés körében történő foglalkoztatása.”

3. A munkaviszonnyal kapcsolatos szabályok és a Munka törvénykönyve előírásai a napi gyakorlatban ismertek, ezért itt most a szabadfoglakozás forma jogszabályi bemutatására térek ki az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 8. § előírásait ismertetve:

„8. § (1) Az egészségügyi dolgozó jogosult bármely egészségügyi szolgáltatónál megbízási szerződés alapján a szakmai kompetenciájába tartozó egészségügyi tevékenység ellátására.

(2) A szabadfoglalkozású jogviszony keretében működő egészségügyi dolgozó e
tevékenységét az egészségügyi hatóság egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító
működési engedélye és – amennyiben az őt foglalkoztató egészségügyi szolgáltató nem
követeli meg – a tevékenységével esetlegesen okozott károk megtérítését biztosító kötelező felelősségbiztosítási szerződés megkötése nélkül végezheti.

(3) A szabadfoglalkozású jogviszony keretében működő egészségügyi dolgozó az egészségügyi tevékenységet az őt megbízó egészségügyi szolgáltató nevében végzi.

(4) A szabadfoglalkozású egészségügyi tevékenység egyéni vállalkozóként is folytatható. A szabadfoglalkozásra jogosult egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozói nyilvántartásban – bárki számára ingyenesen és elektronikusan is elérhetően – fel kell tüntetni az egyéni vállalkozó által folytatható egészségügyi tevékenységet, és azt, hogy kizárólag szabadfoglalkozású egészségügyi tevékenységre jogosult.
(5) A szabadfoglalkozásra jogosult egyéni vállalkozó egészségügyi szolgáltatóként nem
működhet, és kizárólag személyesen, csak az egyéni vállalkozói tevékenységeként
bejelentett egészségügyi tevékenységet végezheti, alkalmazottat, bedolgozót, segítő
családtagot, tanulót nem foglalkoztathat, közreműködőt nem vehet igénybe, nem tarthat
fenn telephelyet, fióktelephelyet. Székhelyét azonban nem köteles cégtáblával megjelölni.”

Kérdések, amelyeket tisztázni érdemes

1. Milyen feltételeket kell teljesíteni a gyógyszerészi feladat végzéshez?

Az Eütev. 7. § (1) bekezdés szerint „Az egészségügyi dolgozó egészségügyi tevékenység végzésére – ide nem értve a sürgős szükség esetén ellátási kötelezettség alapján végzett tevékenységet – a külön törvényben meghatározott szakképesítési és nyilvántartási feltételek mellett akkor jogosult, ha egészségi állapota alapján az adott egészségügyi tevékenység végzésére alkalmas”. Gyógyszertári feltételek között részletezve
− gyógyszerész diploma,
− érvényes működési nyilvántartás,
− érvényes MGYK tagság,
− érvényes felelősségbiztosítás,
− érvényes egészségügyi alkalmasság megléte,
− nyilatkozat megléte (2003. LXXXIV tv. 5 §. (6) szerint - eü tev. végzés korlát meg nem
haladásáról)

Ez egyben ellenőrző lista is lehet a jogviszony létesítése előtt gyógyszertárvezetőknek.

További részletek a Magyar Gyógyszerészi Kamara portálján.

hirdetés
Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
hirdetés
hirdetés